teyye in marhale bi HAMRAHIye khezr makon

 

ای نام تو بهترین سراغاز چشمی به نیاز ما بینداز

 

                   (( عاشقان عیدتان مبارک باد )) 

                ای نام تو بهترین سرآغاز         چشمی به نیاز ما بینداز

یکچشمه نگر نماز ما را            پر کن قدح نیاز ما را

 

 

چشم تو شرابخانه ماست        این مستی و می بهانه ماست

از روز ازل نیازمندیم                 بر جام در تو آزمندیم

ای لعل تو گوهر تبسم             بگشای لب از سر تبسم

ای راهنمای رهنوردان              مارا خس و خار ره مگردان

 

سوگند تو را به لم ترانی           کاین قافله را زخود مرانی

تیریم که بسته بر کمانیم          لطفی که به چله در نمانیم

زنگیم فتاده در دف طور             وز لحظه دیدن تو مسرور

گفتیم که شعله شجر کو          گفتی که گدازه جگر کو

آنکس که زخود عبور دارد           آیینه به شمع طور دارد

 

ماییم غریب و غرق دردیم           دنبال تو در کجا بگردیم

در رهگذر امید و بیمیم              در حسرت یک طپش نسیمیم

ای زمزمه تو روح پرور                 موج نفس تو نوح پرور

ماییم و هزار موج سرکش          دریا دریا خروش و آتش

ما شعله پیچ و تاب داریم              کز داغ تو التهاب داریم

این شعله هجوم ناله ماست        آهیست که در پیاله ماست

ای اول و آخر زمانه                       وی زایر غایب از میانه

خود میدانی که هر چه هستیم      در دایره از می تو مستیم

هر چند دهان بسته داریم             از درد دلی شکسته داریم

ای کاش که در غمت بمیریم          کز چشم تو خون بها بگیریم

گزیده ای از اشعار شاعر معاصر آغاسی

عکسها از مهدی جهاندار 

 

ا

پيام هاي ديگران ()        PermaLink;        ۱۳۸٤/۸/۱٢ - Mahdi HAMRAHI